Prispôsobí sa rozlíšeniu vášho zariadenia

Systém správy aplikácie je navrhnutý tak aby sa s ním dalo pohodlne pracovať na obrazovkách rôznych veľkostí.

Vyskúšajte
Vyskúšajte

Lepšie SEO oproti konkurencii

Naše web aplikácie sú v optimalizácii pre vyhľadávače o niekoľko desiatok bodov lepšie ako väčšina konkurenčných riešení.

Zistite prečo
Zistite prečo

Webové portály a informačné systémy

Užívateľsky prívetivé, rýchle, moderné a bezpečné administračné prostredie. Ušetrí vám čas i peniaze.

Vyskúšajte naše produkty
Vyskúšajte naše produkty

Komerčná licencia na systém Webino

Ku všetkým dodaným internetovým stránkam a web aplikáciám poskytujeme štandardnú komerčnú licenciu v nasledovnom znení. Ak máte záujem o bližšiu spoluprácu, ktorá vyžaduje unikátne zmluvné podmienky, kontaktujte nás.

I. Podmienky licencie

1) Nadobúdateľ zaplatením celej ceny za licenciu podľa tejto zmluvy nadobudne oprávnenie k výkonu práva používať web aplikáciu, ktorá je predmetom tejto zmluvy, v obmedzenom rozsahu používaním na obchodné účely, na poskytovanie informácii a reklamu, jej verejným vystavením prostredníctvom siete internet najviac na jednom web serveri, bez územného obmedzenia na dobu neurčitú. Táto licencia je udelená ako nevýhradná.

2) Nadobúdateľ je oprávnený nadobudnutú licenciu písomnou zmluvou postúpiť v plnom rozsahu na ďalšie osoby a udeliť súhlas na použitie web aplikácie v rozsahu udelenej licencie.

3) Súčasťou plnenia, ktoré bude dodané poskytovateľom je aj komprimovaný zdrojový kód web aplikácie ako počítačového programu. Nadobúdateľ nesmie poskytnúť prístup k proprietárnym zdrojovým kódom web aplikácie tretej strane. Nadobúdateľ taktiež nesmie získať tieto proprietárne zdrojové kódy spätným inžinierstvom web aplikácie.

4) Nadobúdateľ sa zaväzuje nezasahovať do proprietárneho zdrojového kódu web aplikácie, či už sám alebo prostredníctvom neoprávnených tretích osôb.

5) Ak nie je uvedené inak, proprietárne zdrojové kódy sú všetky také súbory, ktorých obsah je označený slovom Webino, alebo sa nachádza v zložke označenej týmto slovom. Takéto súbory podliehajú licenčným podmienkam uvedeným v tejto zmluve.

6) Nadobudnutím práva používať web aplikáciu neprechádzajú na nadobúdateľa žiadne autorské práva k použitým materiálom, s výnimkou tých, ktoré sám poskytol a ku ktorým sám tieto práva vlastní. Zároveň neprechádzajú na nadobúdateľa autorské práva ku zdrojovým kódom web aplikácie a jej pracovným súborom.

II. Odovzdanie web aplikácie

1) Pod odovzdaním web aplikácie sa rozumie jej sprevádzkovanie na serveroch poskytovateľa a/alebo dodanie komprimovaných zdrojových kódov a dát na požiadanie, formou hypertextového odkazu pre stiahnutie web aplikácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy, pre účely sprevádzkovania na vlastných serveroch nadobúdateľa, po uhradení odmeny uvedenej v tejto zmluve.

III. Odmena

1) Nadobúdateľ sa zavazuje za zabezpečenie web aplikácie a licenciu zaplatiť poskytovateľovi celkovú odmenu vo výške uvedenej v špecifikácii web aplikácie.

2) Lehota splatnosti faktúr vystavených poskytovateľom je uvedená v špecifikácii web aplikácie. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky na účet poskytovateľa.

IV. Práva a povinnosti

1) Poskytovateľ je oprávnený obvyklým spôsobom označiť web aplikáciu vlastným obchodným menom v pätičke web aplikácie. Poskytovateľ má tiež právo uvádzať web aplikáciu alebo jej časti na svojej referenčnej listine.

2) Poskytovateľ vyhlasuje, že je osobou oprávnenou na výkon práv autora web aplikácie v príslušných častiach zdrojových kódov a za týmto účelom je osobou, ktorá je oprávnená udeliť súhlas na každé ďalšie použitie web aplikácie, na ktoré neudelil súhlas v tejto alebo na základe tejto zmluvy.

3) Nadobúdateľ môže požiadať o inštaláciu web aplikácie na jeho vlastný web server po uhradení odmeny za inštaláciu poskytovateľovi, podľa platného cenníka uvrejneného na web stránke www.webino.sk, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v minimálnej konfigurácii počítačovej zostavy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4) Nadobúdateľ má právo v prípade ukončenia činnosti poskytovateľa spojených s dodávaním a technickou podporou web aplikácií, do dvoch mesiacov požiadať o zaškolenie tretej osoby, ktorá bude čiastočne oprávnená robiť programátorské zásahy do web aplikácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy, formou nadstavby a zmenou konfigurácie web aplikácie. Podmienky a odmena za zaškolenie tejto osoby budú dojednané v osobitnej zmluve. Tým je ochránené právo nadobúdateľa používať web aplikáciu na dobu neurčitú.

V. Zodpovednosť za škodu

1) Nebezpečenstvo škody k web aplikácii prechádza na nadobúdateľa odovzdaním web aplikácie v zmysle tejto zmluvy v prípade, že web aplikácia nie je prevádzkovaná na web serveri poskytovateľa.

2) Nadobúdateľ nenesie zodpovednosť za grafický návrh web aplikácie, grafické prvky použité pri tvorbe grafického návrhu a samotnej web aplikácie, ktoré sú dodané zo strany poskytovateľa. Za grafické prvky dodané zo strany nadobúdateľa nenesie zodpovednosť poskytovateľ.

3) Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah web aplikácie. Poskytovateľ nie je zodpovedný za možnú nefunkčnosť web aplikácie v prípade, ak nie je prevádzkovaná u poskytovateľa, prípadne počítačová zostava nadobúdateľa, nespĺňa požiadavky uvedené v minimálnej konfigurácii počítačovej zostavy.

4) Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vzniknú nesprávnym manipulovaním s web aplikáciou, zásahom tretích strán alebo vyššej moci. Za vady web aplikácie sa tiež nepovažujú prípady, ak web aplikácia nie je plne funkčná z dôvodu, že bola upravená alebo pozmenená zásahom neoprávnených osôb bez súhlasu poskytovateľa alebo z dôvodu, že prostredie web aplikácie bolo aktualizované poskytovateľom tak, že je potrebné rovnako aktualizovať aj web aplikáciu, za predpokladu, že poskytovateľ zabezpečí takúto aktualizáciu web aplikácie najneskôr do 96 hodín od nahlásenia problému nadobúdateľom.

Máte záujem o licenciu šitú na mieru vaším požiadavkám? Kontaktujte nás a dohodneme si špeciálne podmienky.

Kontaktujte nás +421 918 641 804