Lepšie SEO oproti konkurencii

Naše web aplikácie sú v optimalizácii pre vyhľadávače o niekoľko desiatok bodov lepšie ako väčšina konkurenčných riešení.

Zistite prečo
Zistite prečo

Prispôsobí sa rozlíšeniu vášho zariadenia

Systém správy aplikácie je navrhnutý tak aby sa s ním dalo pohodlne pracovať na obrazovkách rôznych veľkostí.

Vyskúšajte
Vyskúšajte

Webové portály a informačné systémy

Užívateľsky prívetivé, rýchle, moderné a bezpečné administračné prostredie. Ušetrí vám čas i peniaze.

Vyskúšajte naše produkty
Vyskúšajte naše produkty

Zmluva o prevádzke a technickej podpore

Zverte prevádzku internetových stránok a web aplikácií do našich rúk a zbavte sa starostí. Naše web servery sú zabezpečené, optimalizované a monitorované tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniknutých problémov.

Web aplikácie automaticky aktualizujeme počas celej doby prevádzky u nás na najnovšiu verziu CMS Webino™.

I. Predmet zmluvy

1) Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou k licenčnej zmluve.

2) Predmetom zmluvy je prevádzkovanie web aplikácie na serveri poskytovateľa a poskytovanie technickej podpory k tejto web aplikácii.

3) Služba prevádzky web aplikácie sa poskytuje nepretržite 24 hodín denne s výnimkou nevyhnutných prestávok na technickú údržbu a nečakaných výpadkov.

4) Prevádzkou web aplikácie sa rozumie zabezpečenie takých prostriedkov, ktoré umožnia jej riadne používanie v sieti internet. Súčasťou prevádzky nie je poskytovanie priameho prístupu na server cez FTP ani iný protokol, a to najmä z bezpečnostných dôvodov a garancie funkčnosti web aplikácie a serverov na ktorých je prevádzkovaná.

II. Práva a povinnosti

1) Poskytovateľ je povinný starať sa o zabezpečenie prevádzky a kvality poskytovaných služieb, v rámci svojich možností. Poskytovateľ garantuje maximálnu možnú dostupnosť web aplikácie v rámci siete internet, mimo nevyhnutných zásahov pre aktualizáciu serverov. V prípade výpadku služby, poskytovateľ garantuje jej obnovenie do dvoch dní od nahlásenia problému zo strany nadobúdateľa. Nahlásenie problému sa realizuje buď telefonicky na telefónnom čísle +421 918 641 804, alebo e-mailom na info@webino.sk.

2) Pri registrácií sa vyžadujú niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa poskytovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu poskytovateľa a nebudú
postúpené tretím stranám.

3) Pri prevádzke web aplikácie a zhromaždení údajov, ktoré môžu mať povahu osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa poskytovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. Údaje budú použité len pre anonymné štatistické účely poskytovateľa
a nebudú postúpené tretím stranám.

4) Nadobúdateľ je povinný neposielať a nezverejňovať žiadne také informácie na internete, ktoré by boli v rozpore so zákonom Slovenskej republiky, či krajiny, pre ktorú je obsah web aplikácie určený.

5) Nadobúdateľ je povinný nezverejňovať warez, crack a iné nelegálne informácie, neprevádzkovať download a chat servery, pornografické materiály, materiály s rasovým motívom, spam, alebo materiály a médiá podobného zamerania.

III. Záruka na funkčnosť

1) Doživotná záruka na funkčnosť web aplikácie sa vzťahuje na celú dobu prevádzky u poskytovateľa.

2) V prípade, že web aplikácia nie je prevádzkovaná na serveri poskytovateľa, nie sú garantované žiadne záruky na funkčnosť web aplikácie a technická podpora môže byť v každom prípade spoplatnená.

3) Doživotnou zárukou sa rozumie odstraňovanie chýb znemožnujúcich riadne používanie web aplikácie.

IV. Zodpovednosť za škodu

1) Nadobúdateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že využívanie počítačovej siete internet je spojené s určitými rizikami, ktoré nie je možné ovplyvniť. A to najmä nepredvídateľné výpadky infraštruktúry, ktorá priamo, či nepriamo súvisia s prevádzkovaním web aplikácie.

2) Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené výpadkom poskytovaných služieb, ktorý nebol zapríčinený vinou poskytovateľa, ani za stratu údajov spôsobenú udalosťou, ktorú poskytovateľ nemohol ovplyvniť.

V. Trvanie zmluvy

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2) Obidve strany môžu zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je ku koncu fakturačného obdobia.

3) Žiadosť o zrušenie poskytovania služby zasiela nadobúdateľ poskytovateľovi najneskôr mesiac pred ukončením fakturačného obdobia. Dňom zrušenia služby zanikajú akékoľvek práva poskytovateľa pre fakturovanie tejto služby.

4) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu v prípade, ak nadobúdateľ nevyhovie podmienkam a ustanoveniam tejto zmluvy, alebo v prípade, ak poskytovateľ nebude môcť službu, príp. jej časť, zo závažných dôvodov ďalej poskytovať.

VI. Platobné podmienky a fakturácia

1) Fakturačné obdobie dohodnutých služieb je vždy 1 rok alebo 2 roky, fakturuje sa vopred a začína plynúť dňom spustenia prevádzky web aplikácie na produkčnej doméne.

2) Minimálna cena za poskytovanie služby prevádzky web aplikácie, je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa uverejneného na web stránke www.webino.sk.

3) Cena služieb v nasledujúcich rokoch po uplynutí predplateného obdobia bude závislá od prevádzkovej náročnosti web aplikácie, ktorá závisí najmä od počtu mesačnej návštevnosti, počtu e-mailových schránok, počtu odoslaných e-mailov, množstva zhromaždených dát, náročnosti generovania dokumentov a náročnosti automatických alebo manuálnych časovo a výpočtovo náročných operácií.

4) Ak nadobúdateľ faktúru za dohodnuté služby neuhradí, poskytovateľ má právo účtovať klientovi úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

5) Ak nadobúdateľ mešká s úhradou faktúry za dohodnuté služby a túto faktúru neuhradí ani na základe písomnej výzvy z email adresy info@webino.sk v primeranej lehote uvedenej vo výzve kratšej ako 5 dní od jej doručenia, má poskytovateľ právo prestať poskytovať nadobúdateľovi dohodnuté služby, najdlhšie však do úhrady uvedenej faktúry.

Web aplikáciu prevádzkovanú u nás neustále monitorujeme, pre čo možno najrýchlejšie odstránenie problémov.

Nerobte si starosti s prevádzkovaním vašej internetovej stránky či web aplikácie. Kvalita našich služieb výrazne prevyšuje bežne dostupné hostingové spoločnosti. Kontaktujte nás a objednajte si vašu novú web aplikáciu ešte dnes.

Kontaktujte nás +421 918 641 804